رفع مشکل اجرا نشدن انیمشن دریونیتی

هنگامی که انیمیشنی در یونیتی شما اجرا نمیشود ولی قبلا اجرا میشده بهتره که یک new projectجدید بازکنید و unity Editorرا

ببنیدوAssetsپروژه جدید را حذف کنید وAssetsپروژه خودتون یا همان پروژه قبلی که با آن کار میکردید و دیگر انیمیشن های آن قابل اجرا نیست رو به new projectجدید اضافه کنید

۱. Create a new project.
۲. Close Unity Editor.
۳. Delete the Assets folder of the new Unity project.
۴. Paste the Assets folder of the new Unity project with the Assets folder in your old project.

رایگان – خرید